Condicions generals de venda

https://www.fc-culturisme.cat

1. INFORMACIÓ GENERAL

La titularitat d’aquest lloc web https://www.fc-culturisme.cat, (d’ara endavant lloc web) l’ostenta la Federació Catalana de Físic-culturisme i Powerlifting , i les seves dades de contacte són:


Adreça: C/Comte d’Urgell 170, local 5. 08036 Barcelona
Telèfon de contacte: 93 323 10 58
E-mail de contacte: in**@fc***********.cat

Aquest document (així com altres documents que aquí s’esmentin) regula les condicions per les quals es regeix l’ús d’aquest lloc web (http://www.fc-culturisme.cat) i la compra o adquisició de productes i/o serveis en el mateix (d’ara endavant, condicions).
A l’efecte d’aquestes condicions s’entén que l’activitat que fc-culturisme.cat desenvolupa a través del lloc web comprèn: Cursos de formació, llicències federatives i taxes de tramitació d’expedients.
A més de llegir les presents condicions, abans d’accedir, navegar i/o usar aquesta pàgina web, l’usuari ha d’haver llegit l’Avís Legal i les Condicions Generals d’Ús, incloent, la política de cookies, i la política de privacitat i de protecció de dades de fc-culturisme.cat. En utilitzar aquest lloc web o en fer i/o sol·licitar l’adquisició d’un producte i/o servei a través del mateix l’usuari consent quedar vinculat per aquestes condicions i per tot l’anteriorment esmentat, per la qual cosa si no està d’acord amb tot això, no ha d’usar aquest lloc web.
Així mateix, s’informa que aquestes condicions podrien ser modificades. L’usuari és responsable de consultar-les cada vegada que accedeixi, navegui i/o usi el lloc web ja que seran aplicables aquelles que es trobin vigents en el moment en què se sol·liciti l’adquisició de productes i/o serveis.
Per a totes les preguntes que l’usuari pugui tenir en relació amb les condicions pot posar-se en contacte amb el titular utilitzant les dades de contacte facilitats més amunt o, en el seu cas, utilitzant el formulari de contacte.

2. L’USUARI

L’accés, la navegació i ús del lloc web, confereix la condició d’usuari (d’ara endavant referit, indistintament, individualment com a usuari o conjuntament com a usuaris), per la qual cosa s’accepten, des que s’inicia la navegació pel lloc web, totes les condicions aquí establertes, així com les seves ulteriors modificacions, sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa legal d’obligat compliment segons el cas.
L’usuari assumeix la seva responsabilitat d’un ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
• Fer ús d’aquest lloc web únicament per a realitzar consultes i compres o adquisicions legalment vàlides.
• No realitzar cap compra falsa o fraudulenta. Si raonablement es pogués considerar que s’ha fet una compra d’aquesta índole, podria ser anul·lada i s’informaria les autoritats pertinents.
• Facilitar dades de contacte veraces i lícites, per exemple, adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades (veure Avís Legal i Condicions Generals d’Ús).

L’usuari declara ser major de 18 anys i tenir capacitat legal per a celebrar contractes a través d’aquest lloc web. L’usuari podrà formalitzar, a la seva elecció, amb http://www.fc-culturisme.cat el contracte de compravenda dels productes i/o serveis desitjats en qualsevol dels idiomes en els quals les presents condicions estiguin disponibles en aquest lloc web.

3. PROCÉS DE COMPRA O ADQUISICIÓ

Els usuaris degudament registrats poden comprar en el lloc web pels mitjans i formes establerts. Hauran de seguir el procediment de compra i/o adquisició en línia de fc-culturisme.cat, durant el qual diversos productes i/o serveis poden ser seleccionats i afegits al carret, cistella o espai final de compra.
Així mateix, l’usuari haurà d’emplenar i/o comprovar la informació que en cada pas se li sol·licita, encara que, durant el procés de compra, abans de realitzar el pagament, es poden modificar les dades de la compra.
Seguidament, l’usuari rebrà un correu electrònic confirmant que la Federació Catalana de Físic-culturisme i Powerlifting ha rebut la seva comanda o sol·licitud de compra i/o prestació del servei, és a dir, la confirmació de la comanda. I, en el seu cas, se l’informarà, igualment, mitjançant correu electrònic quan la seva compra estigui sent enviada. En el seu cas, aquestes informacions també podrien posar-se a la disposició de l’usuari a través del seu espai personal de connexió al lloc web.
Una vegada el procediment de compra ha conclòs, l’usuari consent que el lloc web generi una factura electrònica que es farà arribar a l’usuari a través del correu electrònic i en el seu cas, a través del seu espai personal de connexió al lloc web. Així mateix, l’usuari pot, si així ho desitja, obtenir una còpia de la seva factura en paper, sol·licitant-ho a Federació Catalana de Físic-culturisme i Powerlifting utilitzant els espais de contacte del lloc web o a través de les dades de contacte facilitades més amunt.
L’usuari reconeix estar al corrent, en el moment de la compra, d’unes certes condicions particulars de venda que concerneixen el producte i/o servei en qüestió i que es mostren al costat de la presentació o, en el seu cas, imatge d’aquest en la seva pàgina del lloc web, indicant, a manera enunciativa, però no exhaustiu, i atenent cada cas: nom, preu, components, pes, quantitat, color, detalls dels productes, o característiques, manera en què es duran a terme i/o cost de les prestacions; i reconeix que la realització de la comanda de compra o adquisició materialitza l’acceptació plena i completa de les condicions particulars de venda aplicables a cada cas.
Les comunicacions, ordres de compra i pagaments que intervinguin durant les transaccions efectuades en el lloc web podrien ser arxivades i conservades en els registres informatitzats de la Federació Catalana de Físic-culturisme i Powerlifting amb la finalitat de constituir un mitjà de prova de les transaccions, en tot cas, respectant les condicions raonables de seguretat i les lleis i normatives vigents que referent a això siguin aplicable, i particularment atès el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, i als drets que assisteixen als Usuaris conforme a la política de privacitat d’aquest Lloc web.

4. DISPONIBILITAT

Totes les comandes de compra rebudes per fc-culturisme.cat a través del lloc web estan subjectes a la disponibilitat dels productes i/o al fet que cap circumstància o causa de força major (clàusula nou d’aquestes condicions) afecti el subministrament dels mateixos i/o a la prestació dels serveis. Si es produïssin dificultats quant al subministrament de productes o no quedessin productes en estoc, fc-culturisme.cat es compromet a contactar a l’usuari i reemborsar qualsevol quantitat que pogués haver estat abonada en concepte d’import. Això serà igualment aplicable en els casos en els quals la prestació d’un servei esdevingués irrealitzable.

5. PREUS I PAGAMENT

Els preus exhibits en el lloc web són els finals, en Euros (€) i inclouen els impostos, tret que per exigència legal, especialment quant a l’IVA, s’assenyali i apliqui qüestió diferent.
No obstant això, i tret que s’indiqui, puntualment, una altra cosa els preus dels articles oferts exclouen les despeses d’enviament, en els quals es pogués incórrer, que s’afegiran a l’import total a causa del moment de gestionar el procediment d’enviament per part de l’usuari, i on aquest consultarà els mètodes i costos d’enviament disponibles i triarà lliurement el que més li convingui.
En cap cas el lloc web afegirà costos addicionals al preu d’un producte o d’un servei de manera automàtica, sinó només aquells que l’usuari hagi seleccionat i triat voluntària i lliurement.
Els preus poden canviar en qualsevol moment, però els possibles canvis no afectaran les comandes o compres respecte als que l’usuari ja hi hagi .
Els mitjans de pagament acceptats seran: Targeta de crèdit o dèbit, i transferència bancària
fc-culturisme.cat utilitza tots els mitjans per a garantir la confidencialitat i la seguretat de les dades de pagament transmesos per l’usuari durant les transaccions a través del lloc web. Com a tal, el lloc web utilitza un sistema de pagament segur SSL (Secure Socket Layer).
Les targetes de crèdit estaran subjectes a comprovacions i autoritzacions per part de l’entitat bancària emissora d’aquestes, si aquesta entitat no autoritzés el pagament, fc-culturisme.cat no serà responsable per cap retard o falta de lliurament i no podrà formalitzar cap contracte amb l’Usuari.
Una vegada que fc-culturisme.cat rebi l’ordre de compra per part de l’usuari a través del lloc web, es farà una pre-autorització en la targeta que correspongui per a assegurar que existeixen fons suficients per a completar la transacció. El càrrec en la targeta es farà en el moment en què s’enviï a l’usuari la confirmació d’enviament i/o confirmació del servei que es presta en forma i, en el seu cas, lloc establerts.
En tot cas, en fer clic a “Realitzar comanda” l’usuari confirma que el mètode de pagament utilitzat és seu.
Les comandes de compra o adquisició en els quals l’usuari seleccioni com a mitjà de pagament la transferència bancària seran reservats durant 5 dies naturals a partir de la confirmació de la comanda per a poder deixar el temps suficient al fet que la transferència bancària sigui tinguda en compte pel sistema de pagaments utilitzat per fc-culturisme.cat per al lloc web. Quan el sistema rep la transferència, la comanda serà preparada i gestionada per a enviament.
Mitjançant aquest mètode de pagament, l’usuari ha d’assegurar-se que introdueix correctament l’import exacte de la comanda de compra, així com el número de compte i la referència de la transferència. En cas d’error, fc-culturisme.cat no podrà validar la comanda, que serà anul·lat.

6. LLIURAMENT

En els casos en els quals procedeixi realitzar el lliurament físic del ben contractat, els lliuraments s’efectuaran en l’àmbit del següent territori: Espanya (Península i Balears)
Exceptuant aquells casos en els quals existeixin circumstàncies imprevistes o extraordinàries o, en el seu cas, derivades de la personalització dels productes, la comanda de compra consistent en els productes relacionats en cada confirmació de compra serà lliurat en el termini assenyalat en el lloc web segons el mètode d’enviament seleccionat per l’usuari i, en tot cas, en el termini màxim de 30 dies naturals a comptar des de la data de la confirmació de la comanda.
Si per algun motiu, que li fos imputable, fc-culturisme.cat no pogués complir amb la data de lliurament, contactarà a l’usuari per a informar-lo d’aquesta circumstància i, aquest podrà triar seguir endavant amb la compra establint una nova data de lliurament o bé anul·lar la comanda amb el reemborsament total del preu pagat.
A l’efecte de les presents Condicions, s’entendrà que s’ha produït el lliurament o que la comanda ha estat lliurat en el moment en el qual l’usuari o un tercer indicat per l’usuari adquireixi la possessió material dels productes, la qual cosa s’acreditarà mitjançant la signatura de la recepció de la comanda en l’adreça de lliurament convinguda.
Els riscos que dels productes es poguessin derivar seran a càrrec de l’usuari a partir del moment del seu lliurament. L’Usuari adquireix la propietat dels productes quan fc-culturisme.cat rep el pagament complet de totes les quantitats degudes en relació a la compra o adquisició efectuada, incloses les despeses d’enviament, o bé en el moment del lliurament, si aquest té lloc en un moment posterior a la recepció completa de l’import objecte de pagament per fc-culturisme.cat.
De conformitat amb el que es disposa en la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), les comandes de compra per al seu lliurament i/o prestació s’entendran localitzats en el territori d’aplicació de l’IVA espanyol si l’adreça de lliurament està en territori espanyol excepte Canàries, Ceuta i Melilla. El tipus d’IVA aplicable serà el legalment vigent a cada moment en funció de l’article concret de què es tracti.

7. MITJANS TÈCNICS PER A CORREGIR ERRORS

Es posa en coneixement de l’usuari que en cas que detecti que s’ha produït un error en introduir dades necessàries per a processar la seva sol·licitud de compra en el lloc web, podrà modificar les mateixes posant-se en contacte amb fc-culturisme.cat a través dels espais de contacte habilitats en el lloc web, i, en el seu cas, a través d’aquells habilitats per a contactar amb el servei d’atenció al client, i/o utilitzant les dades de contacte facilitats en la clàusula primera (Informació general). Així mateix, aquestes informacions també podrien esmenar-se per l’usuari a través del seu espai personal de connexió al lloc web.
En qualsevol cas, l’usuari, abans de fer clic a “Realitzar comandar”, té accés a l’espai, carret, o cistella on es van anotant les seves sol·licituds de compra i pot fer modificacions.
D’igual forma, es remet a l’usuari a consultar l’Avís Legal i Condicions Generals d’Ús i, en concret, la Política de Privacitat per a recaptar més informació sobre com exercir el seu dret de rectificació segons el que s’estableix en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.

8. DEVOLUCIONS.
En els casos en els quals l’usuari adquirís productes en o través del lloc web del titular, li assisteixen una sèrie de drets, tal com s’enumeren i descriuen a continuació:

Dret de Desistiment
L’usuari, com a consumidor i usuari, realitza una compra en el lloc web i, per tant li assisteix el dret a desistir d’aquesta compra en un termini de 14 dies naturals sense necessitat de justificació.
Aquest termini de desistiment expirarà als 14 dies naturals des del dia que l’usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material dels béns adquirits en el lloc web de fc-culturisme.cat. O en cas que els béns que componen la seva comanda es lliurin per separat, als 14 dies naturals des del dia que l’usuari o un tercer autoritzat per aquest, diferent del transportista, va adquirir la possessió material de l’últim d’aquests béns que componien una mateixa comanda de compra. O en el cas de tractar-se d’un contracte de serveis, als 14 dies naturals des del dia de la celebració del contracte.
Per a exercir aquest dret de desistiment, l’Usuari haurà de notificar la seva decisió a fc-culturisme.cat. Podrà fer-ho, en el seu cas, a través dels espais de contacte habilitats en el lloc web.
L’usuari, independentment del mitjà que triï per a comunicar la seva decisió, ha d’expressar de manera clara i inequívoca que és la seva intenció desistir del contracte de compra. Per a complir el termini de desistiment, n’hi ha prou que la comunicació que expressa inequívocament la decisió de desistir sigui enviada abans que venci el termini corresponent.
En cas de desistiment, fc-culturisme.cat reemborsarà a l’Usuari tots els pagaments rebuts, inclosos les despeses d’enviament (amb excepció de les despeses addicionals triades per l’usuari per a una modalitat d’enviament diferent a la modalitat menys costosa oferta en el lloc web) sense cap demora indeguda i, en tot cas, a molt tardar en 14 dies naturals a partir de la data en la qual fc-culturisme.cat és informada de la decisió de desistir per part de l’usuari.
fc-culturisme.cat reemborsarà a l’usuari utilitzant el mateix mètode de pagament que va emprar aquest per a realitzar la transacció inicial de compra. Aquest reemborsament no generarà cap cost addicional a l’usuari. No obstant això, fc-culturisme.cat podria retenir aquest reemborsament fins a haver rebut els productes o articles de la compra, o fins que l’usuari presenti una prova de la devolució d’aquests, segons quina condició es compleixi primer.
L’usuari pot retornar o enviar els productes a fc-culturisme.cat en: C/Comte d’Urgell 170, local 5. 08036 Barcelona. I haurà de fer-ho sense cap demora indeguda i, en qualsevol cas, a molt tardar en el termini de 14 dies naturals a partir de la data en que fc-culturisme.cat va ser informat de la decisió de desistiment.
L’usuari reconeix conèixer que haurà d’assumir el cost directe de devolució (transport, lliurament) dels béns, si s’incorregués en algun. A més, serà responsable de la disminució de valor dels productes resultant d’una manipulació diferent a la necessària per a establir la naturalesa, les característiques i el funcionament dels béns.
L’usuari reconeix saber que existeixen excepcions al dret de desistiment, tal com es recull en l’article 103 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries. De manera enunciativa, i no exhaustiva, aquest seria el cas de: productes personalitzats; productes que puguin deteriorar-se o caducar amb rapidesa; CD/DVD de música o vídeo sense el seu embolcall, tal com es precinta en fàbrica; productes que per raons d’higiene o de la salut van precintats i s’hagi retirat aquest precinte després del lliurament.
En aquest mateix sentit es regeix la prestació d’un servei que l’usuari pogués contractar en aquest lloc web, perquè aquesta mateixa llei estableix que no assistirà el Dret de desistiment als usuaris quan la prestació del servei ha estat completament executada, o quan hagi començat, amb el consentiment exprés del consumidor i usuari i amb el reconeixement per la seva part d’aquest.