Passos a seguir per a obtenir l’informe preceptiu d’inscripció al ROPEC:

  1. Llegir atentament els requisits que figuren a l’Annex

Si creu que pot ser candidat/a, descarregar la sol·licitud en aquesta mateixa pàgina i adjuntar-la des de “Sol·licitar informe”.

3. El Comitè Tècnic de la Federació es reunirà per a examinar el seu cas i li donarà una resposta en un termini màxim de 10 dies. 

4. Si la seva sol·licitud ha estat aprovada, haurà d’abonar la taxa d’emissió de l’informe. No oblidi fer constar el número de referència que li ha estat facilitat mitjançant e-mail, en el camp “notes de la comanda” del formulari de la comanda. 

5.  Si no disposa de llicència federativa de tècnic l’haurà de tramitar. Pot fer-ho en el següent enllaç.

6. Un cop rebuda tota la documentació, la Federació expedirà l’informe que li serà enviat al seu e-mail en un termini màxim de 5 dies, perquè pugui tramitar la seva inscripció al ROPEC com a Tècnic Esportiu en Físic-culturisme.

ROPEC

El Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) és l’eina que garanteix l’acreditació de les persones que exerceixen les activitats professionals regulades a la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport. Aquesta llei reconeix i regula les professions següents com a pròpies d’aquest àmbit:

Poden exercir les professions de l’esport regulades per aquesta llei les persones que, a més de complir els requisits generals que s’hi estableixen, estiguin inscrites en el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya (ROPEC) o, si escau, que siguin membres del col·legi professional que els pertoca (COPLEFC).

 

Totes les peticions per inscriure’s al ROPEC, modificar-ne les dades, sol·licitar un duplicat del certificat o donar-se de baixa s’han de gestionar a través de Tràmits Gencat. L’administrador d’aquest tràmit és l’Escola Catalana de l’Esport (ECE).

 

Els cursos de CIATE estan adreçats al voluntariat, per tant no permeten registrar-se com a professional de l’esport.

En cas de no disposar de titulació o certificació oficial és necessari presentar la sol·licitud de certificat per a la inscripció al ROPEC, com a monitor, entrenador o director esportiu, juntament amb l’informe preceptiu de la federació esportiva catalana competent que l’acredita (la formació federativa i l’experiència en l’àmbit esportiu del sol·licitant) i el pagament de la taxa associada. (Disposició Addicional Sisena de la Llei 3/2008 – Inscripció de professionals amb formació i experiència contrastada en l’àmbit esportiu al ROPEC)

Nou procediment de registre al Ropec

L’article 8 de la Llei 3/2008, de 23 d’abril, de l’Exercici de les Professions de l’Esport, crea el Registre Oficial de Professionals de l’Esport de Catalunya i determina l’obligació que, per poder exercir les professions de l’esport regulades en aquesta norma, les persones, a més de complir els requisits generals que s’hi estableixen, s’han d’inscriure en l’esmentat registre oficial o, si escau, han de ser membres del col·legi professional corresponent.

La llei 7/2015, va modificar l’anterior en quan els procediments per l’accés al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC), posant en mans de les pròpies federacions el procés d’acreditació de tots aquells tècnics de la disciplina esportiva corresponent que es vulguin registrar com a professionals del sector. https://esport.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/professionals-de-lesport-ropec/

En aquest sentit, la Federació Catalana de Físic-culturisme ha decidit endegar un procés que possibiliti la nova inscripció al registre de totes aquelles persones que compleixin els requisits necessaris per a fer-ho. Tant mateix, tots aquells tècnics ja inscrits, podran iniciar el procés per a registrar-se en un nivell superior d’acreditació, si fora el cas.

Aquest procés es basa en l’obtenció d’un informe preceptiu de la Federació Catalana de Físic-culturisme que acreditarà la formació federativa corresponent i la experiència contrastada en l’àmbit esportiu d’acord amb els procediments que estableix la normativa (veure annex).

Un cop el tècnic estigui en possessió d’aquest informe caldrà que el presenti, juntament amb la còpia del justificant de pagament de la taxa, al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya, un tràmit que es pot fer de manera telemàtica a: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Sollicitud-de-certificat-per-a-la-incorporacio-en-el-Registre-Oficial-de-Professionals-de-lEsport-de-Catalunya?moda=1

Per a més informació pots dirigir-te a: es****@fc***********.cat, o al 644 44 14 91 de dilluns a divendres de 17 h a 20 h.