LLEI DE TRANSPARÈNCIA

El 10 desembre 2014 entra en vigor la Llei 19/2013, de 9 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern, per la qual les entitats privades que comptin amb recursos públics restaran subjectes a un seguit d’obligacions. Hauran de realitzar una publicitat activa de forma clara, estructurada, per mitjans electrònics i de fàcil accés la seva informació institucional i informació econòmica. La Federació Catalana de Físic-culturisme ha decidit incloure aquest espai a la web amb l’objectiu de complir amb aquesta Normativa que progressivament s’anirà actualitzant.

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL

La FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-CULTURISME, inscrita al Registre d’Entitats Esportives de Catalunya com a federació esportiva catalana amb el número 11331, és una entitat privada d’utilitat pública i d’interès cívic i social, sense afany de lucre, dedicada a la promoció, gestió i coordinació de la pràctica de la  modalitat del físic-culturisme dins l’àmbit de Catalunya, constituïda per associacions o clubs esportius, agrupacions esportives i altres entitats privades sense afany de lucre que entre llurs finalitats socials inclouen el foment i la pràctica de l’activitat física i esportiva. El físic-culturisme conté la disciplina del powerlifting que també és competència de la Federació Catalana de Físic-culturisme.     

La FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-CULTURISME té personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d’obrar per al compliment de llurs fins, i es regeix pel Decret Legislatiu 1/2000, de 31 de juliol, de Text Únic de la llei de l’esport, pel Decret 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives catalanes, pels presents Estatuts, pels Reglament específics i pels acords vàlidament adoptats pels òrgans federatius competents.La FEDERACIÓ CATALANA DE FISIC-CULTURISME té com a funció bàsica la planificació, promoció, direcció, regulació, coordinació, organització i tutela de les activitats pròpies del físic-culturisme realitzades a Catalunya, així com, de totes aquelles altres relacionades amb el físic-culturisme que puguin practicar-se en el futur i que siguin assumides per la Federació Catalana de Físic-culturisme.

MARC LEGAL 

Normativa que li és d’aplicació:

  • DECRET LEGISLATIU 1/2000,  de 31 de juliol, pel qual s’aprova el Text únic de la Llei de l’Esport.
  • DECRET 58/2010, de 4 de maig, de les entitats esportives de Catalunya, reformat pel DECRET 55/2012, de 29 de maig.
  • ESTATUTS ( Aprovats per l’assemblea general extraordinària de 25 de juny de 2013, ratificats per la disposició del Consell Català de l’Esport de 29 d’octubre del 2015, e inscrits en el Registre d’Entitats Esportives del Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya amb el 28553).

ESTRUCTURA I ORGANIGRAMA

Junta Directiva

Assamblea

GESTIÓ I ADMINISTRACIÓ

Informació econòmica

Info

Estatuts de la Federació Catalana de Físic-Culturisme.

Modificació aprovada en assamblea general extraordinària de 25 de juny de 2013.

Organigrama Junta Directiva 2021-25.

Llei 19/2014, del 29 de desembre.

Llei de Transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Decret 1/2000, de 31 de juliol.

Text únic de la Llei de l’Esport.

Decret 58/2018, de 4 de maig.

De les entitats esportives de Catalunya.

Decret 55/2012, de 29 de maig.

De reforma del decret 58/2010 de les entitats esportives de Catalunya.