Curs de Monitor ESPORTIU de
Fisic-culturisme i Musculació
(Cmfm.2024.04)

El curs de Monitor de Físic-culturisme i Musculació, us acredita per a poder col·laborar
amb els Tècnics de Nivell I, així com per a desenvolupar tasques bàsiques de assessorament
i control en els programes d’exercici que es realitzen en les diferents instal·lacions esportives.

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en l’àmbit de l’entrenament físic-culturista i de la musculació, alhora que obtenen els coneixements bàsics i fonamentals que els poden permetre desenvolupar-se professionalment en aquest sector mitjançant una titulació oficial de l’Escola Catalana de l’Esport i la Federació Catalana de Físic-culturisme.
Un cop superat i finalitzat el curs en la seva totalitat s’inscriurà a l’alumne directament al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC) en la categoria de Monitor. La superació d’aquest curs també donarà a l’alumne la possibilitat de convalidar una part del Bloc Específic del curs de Tècnic de Nivell I de Físic-culturisme, sempre que es compleixi amb els requisits d’accés.

Presentació del Curs

L’aula virtual s’obrirà el 16 de setembre de 2024 donant començament al curs. La fase presencial tindrà lloc l’11, 18 i 25 de gener de 2025 a les instal.lacions del Consell Català de l’Esport a Esplugues del Llobregat, Barcelona 

L’edat mínima per a realitzar el curs es la de 16 anys, i l’alumne haurà d’estar en possessió del títol de l’ESO o l’equivalent acadèmic, i de la llicència de la Federació Catalana de Físic-culturisme en vigor. També és necessari que l’alumne disposi de connexió a internet per a poder realitzar la part no presencial del Bloc Específic (aula virtual de la Escola d’Entrenadors de la Federació) i del Bloc Transversal (aula de l’Escola Catalana de l’Esport). S’aconsella una experiència mínima de 5 anys d’entrenament en l’àmbit del físic-culturisme i/o la musculació.

BLOC ESPECÍFIC (Escola d’Entrenadors de la FCFC). Proporcionar al futur monitor els coneixements fonamentals que pugui transmetre als seus alumnes perquè aquests evolucionin de forma adequada en la pràctica de la modalitat esportiva. Hi ha una part presencial amb una durada de 18 hores en la que es cursarà  la següent unitat didàctica de l’àrea tècnica:

UD 2. Fonaments tècnics dels principals exercicis. (Malgrat ser presencial, els continguts d’aquesta unitat didàctica es podran consultar també a l’Aula Virtual de l’Escola d’Entrenadors de la FCFC)

D’aquest Bloc Específic hi ha una part que l’alumne realitzarà on-line al campus virtual de l’Escola d’Entrenadors de la Federació. La durada estipulada es de 22 hores i inclou les següents unitats didàctiques:

 1. UD 1. Unitats bàsiques de treball.
 2. UD 3. Metodologia de l’entrenament físic-culturista.
 3. UD 4. Qualitats físiques bàsiques. Entrenament de la força.
 4. UD 5. Bases nutricionals aplicades al físic-culturisme.

 BLOC TRANSVERSAL (Escola Catalana de l’Esport)

Proporcionar a l’alumne els coneixements imprescindibles sobre primers auxilis i l’organització esportiva de Catalunya.

 1. MEE1. Primers Auxilis.
 2. MEE2. Organització Esportiva.

Aquest Bloc té una càrrega lectiva de 40 hores, de les que 13,5 són presencials i 26, 5 es realitzen mitjançant la plataforma vidual de l’Escola Catalana de l’Esport.

BLOC DE PRÀCTIQUES.

S’estableix un bloc de pràctiques de 80 hores que s’haurà de realitzar un cop superat el curs en un període màxim de 6 mesos des de la data de finalització del curs, i no es podran fer més de 10 hores/setmana llevat de causes excepcionals que hauran d’estar justificades davant el Comitè Tècnic de la Federació qui decidirà la viabilitat, o no, de la proposta de l’alumne.

Les pràctiques es podran dur a terme en centres homologats per la Federació o en centres externs a proposta del mateix alumne per a la seva millor organització i logística. En aquest últim cas l’alumne haurà de fer la proposta al Comitè Tècnic de la Federació qui decidirà envers l’homologació, o no, del centre extern proposat per l’alumne.

Es podrà sol·licitar la validació del bloc de pràctiques sempre que es reuneixin les condicions requerides, presentant la següent documentació:

 1. Original o fotocòpia compulsada de la certificació del centre d’haver fet 80 hores de treball a nivell d’iniciació en físic-culturisme
 2. Sol.licitud de validació de les pràctiques.

La fase on-line del curs podrà ser seguida en català o castellà indistintament, sent una opció que l’alumne podrà triar en el moment de formalitzar la inscripció. L’assistència a la part presencial del curs és obligatòria. S’estableix un percentatge mínim del 80% en el Bloc Específic i d’un 100% en el Transversal.

En cas de no assistir es donarà el curs per no superat. Les causes d’absència justificada hauran de ser-ho per força major (accident, malaltia, etc…) i hauran de ser comunicades a l’Escola d’Entrenadors (es****@fc***********.cat) adjuntant el justificant pertinent al més aviat possible. En cas d’absència justificada, l’alumne podrà repetir el curs en una posterior convocatòria sense haver d’abonar el cost del Bloc Específic. Aquesta decisió serà potestat de la Direcció de l’Escola d’Entrenadors de la Federació.

Pel que fa a l’absència en el Bloc Transversal, justificada o no, serà l’Escola Catalana de l’Esport la que prengui la decisió corresponent.

En cap cas la Federació retornarà l’import del curs un cop formalitzada la inscripció i iniciat el període lectiu.

Per a superar el curs caldrà que l’alumne obtingui:

 1. Una nota igual o superior a 5 en l’examen de la part presencial: Fonaments tècnics, i una nota igual o superior a 5 en els exàmens de la part no-presencial: Unitats bàsiques de l’entrenament, metodologia de l’entrenament, qualitats físiques bàsiques, i bases nutricionals.
 2. La qualificació dels exàmens presencials i no presencials serà una nota del 0 al 10.
 3. La qualificació final del curs serà una nota del 0 al 10 sense decimals.
 4. L’alumne tindrà dret a un màxim de dues convocatòries. En cas de no superar alguna de les UD l’alumne només haurà de recuperar en segona convocatòria la UD no superada.
 5. En cas de no presentar-se a la convocatòria la qualificació serà de 0 o NO APTE.
 6. La qualificació en segona convocatòria no serà mai superior a 5.
 7. L’alumne tindrà dret a una revisió d’examen posterior a la primera convocatòria.
 8. En cas de no superar cap de les UD en primera i segona convocatòria, es donarà el curs per suspès el curs en la seva totalitat i l’alumne haurà de tornar a matricular-se en una pròxima convocatòria.
 1. L’alumne haurà d’assistir a la part presencial del curs amb la vestimenta adequada: roba esportiva, calçat esportiu i tovallola de mà per a entrenar.
 2. L’alumne és sabedor de que els canals de comunicació per a tots els aspectes relacionats amb el curs serà la pàgina web de la Federació i l’Aula Virtual del Campus de l’Escola d’Entrenadors.
 3. Està totalment prohibit enregistrar les classes amb qualsevol tipus de dispositiu (imatge i/o àudio).
 4. Està totalment prohibit difondre imatges i/o informació específica del curs a través de qualsevol xarxa social.
 5. Tot aquell alumne que faci servir apunts o ajudes externes en els exàmens serà immediatament expulsat del curs sense dret a una segona convocatòria i a que se li retorni cap import.
 6. El fet de no presentar-se a la 1a i/o 2a convocatòria comporta la pèrdua directa de la mateixa.
 7. Un cop finalitzats i superats tots els blocs del curs l’alumne rebrà el Certificat de l’Escola Catalana de l’Esport que l’acredita com a Monitor de Físic-culturisme, així com la inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC) com a Monitor de Físic-culturisme

La taxa d’inscripció de 125 s’ha d’abonar inicialment per a fer la reserva de plaça. El pagament de la taxa es farà efectiu en el moment de formalitzar la inscripció al curs. La inscripció i el pagament de la taxa es pot fer en qualsevol moment un cop obert el termini d’inscripció, i com a molt tard una setmana abans de l’obertura de l’aula virtual que tindrà lloc el 16 de setembre d’enguany.

El preu del Bloc Específic del curs és de 375 al comptat, o finançat amb tres terminis de 132 €. Amb qualsevol de les dues opcions el pagament s’haurà d’efectuar com a molt tard una setmana abans de l’inici del curs.

El preu del Bloc Transversal del curs (Escola Catalana de l’Esport) és de 68€. I el Bloc de Pràctiques en cas de tenir que fer-lo (si és que no es pot validar) comporta unes despeses administratives de 50 € que s’hauran d’abonar un cop superat el Bloc Específic i abans d’iniciar el Bloc de Pràctiques.

Per a poder accedir al curs i a la corresponent inscripció al ROPE un cop superat, l’alumne haurà de comptar amb la llicència federativa en vigor que per aquest cas, i únicament per aquest cas, té un cost mínim de 35 €. i que podràs tramitar a través de la nostra web a: https://fc-culturisme.cat/llicencia/ seleccionant en tipus de llicència: “Nova llicència. Aficionat”. 

Per a formalitzar la inscripció al curs cal que us adreceu a la pàgina de la Federació: https://fc-culturisme.cat/cursos/  cliqueu sobre el link del curs en el que us voleu matricular. En aquest cas el de Monitor Esportiu de Físic-culturisme i seguiu el procés indicat.

 1. Descarrega la sol.licitud d’inscripció que hauràs d’omplir, signar, i adjuntar desprès durant el procés d’inscripció. La sol.licitud d’inscripció al Bloc Transversal s’efectuarà més endavant.
 2. En la llista desplegable de “Pagament del curs”, pots optar per pagar només la taxa d’inscripció, i posteriorment abonar el Bloc Específic (al comptat o a terminis) o abonar el curs sencer (Taxa d’inscripció + Bloc Específic) en funció del temps que resti per a començar el curs (sempre una setmana abans de l’inici del curs)
 3. Desprès ves a “Seleccioneu els fitxers” i carrega la sol.licitud d’inscripció que hauràs omplert i signat, així com la fotocòpia del DNI i la de la llicència esportiva en vigor. T’aconsellem comprimir els documents, ja sigui els PDF o els JPEG, ja que el tamany màxim que pots carregar és de 64 MB.
 4. En cas de no disposar encara de la nova llicència en format electrònic o de l’antiga en format paper, i haver de tramitar-la per a poder accedir al curs, no oblidis anotar el número de comanda que rebràs quan tramitis la llicència, al camp “informació addicional/notes de la comanda” quan finalitzis la inscripció al curs i abans de formalitzar el pagament.
 5. Finalment clica sobre “Realitzar comanda” i t’apareixerà una finestra emergent que et confirma que has afegit el producte a la cistella i et dona tres opcions:
  1. Veure cistella: En cas d’haver adquirit més d’un producte o servei a la nostra web et permetrà revisar la cistella i modificar-la si és el cas.
  2. Finalitzar compra: Et portarà directament a la pàgina de la comanda per a efectuar el pagament.
  3. Continuar comprant: En cas de que estiguis interessat en algun altre producte o servei.
 6. En la pàgina de finalitzar compra i sempre que t’hagis registrar prèviament i hagis iniciat sessió, ja apareixeran les teves dades personals. De no ser així, hauràs d’omplir les teves dades i al finalitzar el procés podràs marcar la casella “crear compte” i així facilitar-te l’accés per a posteriors ocasions. No oblidis consignar el número de comanda de la llicència, si és el cas, en el camp “informació addicional/notes de la comanda”.
 7. Finalment podràs optar per a fer el pagament mitjançant targeta de crèdit (Stripe) o per transferència bancaria. Amb aquesta última opció i després de clicar a “realitzar comanda” t’apareixeran les dades per a poder fer la transferència. Has de tenir en compte que amb aquesta opció, la teva inscripció al curs no serà ferma fins que es comprovi l’ingrés de la transferència.
 8. Per a qualsevol dubte referent al procés d’inscripció pots contactar amb l’Escola d’Entrenadors a : es****@fc***********.cat, o al 644 44 14 91 de dilluns a divendres de 17h a 20h, o també per WhatsApp al mateix número.

El lloc per a realitzar la fase presencial del curs seran les instal·lacions del Consell Català de l’Esport situades a Av. dels Països Catalans, 12, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona. 

El curs (Bloc Específic) donarà inici amb l’obertura de l’aula virtual el 16 de setembre de 2024. La part presencial del Bloc Específic es realitzarà en format de dissabtes consecutius amb horari de 9h a 14.00 h. En aquesta edició la fase presencial es durà a terme els dissabtes 11, 18, i 25 de gener de 2025. 

L’Aula Virtual del Campus de l’Escola d’Entrenadors (en aquesta web) és l’espai des del que es formalitzarà la part no presencial del bloc específic del curs.

La part no presencial del bloc transversal es farà a la Plataforma Virtual de l’Escola Catalana de l’Esport.

A l’Aula Virtual hi haurà tota la informació així com la documentació relativa al curs en el que l’alumne s’hagi inscrit: apunts, vídeos, articles, qualificacions, exàmens, etc… A més, l’alumne podrà realitzar els testos de control de cada una de les UD, i consultar els dubtes relatius al material docent del curs amb el tutor que se li assignarà, mitjançant la bústia de correu.

En aquesta 4a edició del curs l’Aula Virtual s’obrirà el 16 de setembre de 2024.

La Federació Catalana de Físic-culturisme estableix els següents canals de comunicació oficials on s’informarà puntualment de tot allò relatiu al curs: dates, lloc de realització, procés d’inscripció, documentació…

 1. Pàgina web:   http://www.fc-culturisme.cat.
 2. Campus :        https://federacioculturisme.milaulas.com/login/index.php
 3. Facebook :      https://www.facebook.com/FederacioCatalanaFisiculturisme/
 4. Instagram:      https://www.instagram.com/fcfculturisme/

Documentació necessària

Iniciar procés d'inscripció al curs

¿Tens algún dubte?

¿Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres