Curs de Monitor de
Fisic-culturisme i Musculació
nivell inicial (Cmfm.2022-23.01)

El curs de Monitor de Físic-culturisme i Musculació, us acredita per a poder col·laborar
amb els Tècnics de Nivell I, així com per a desenvolupar tasques bàsiques de assessorament
i control en els programes d’exercici que es realitzen en les diferents instal·lacions esportives.

Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en l’àmbit de l’entrenament físic-culturista i de musculació, alhora que obtenen els coneixements bàsics i fonamentals que els poden permetre desenvolupar-se professionalment en aquest sector mitjançant una titulació oficial de l’Escola Catalana de l’Esport i la Federació Catalana de Físic-culturisme.
Un cop superat i finalitzat el curs en la seva totalitat s’inscriurà a l’alumne
directament al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC) en la categoria de Monitor. La superació d’aquest curs també donarà a l’alumne la possibilitat de convalidar una part del Bloc Específic del curs de Tècnic de Nivell I de Físic-culturisme, sempre que es compleixi amb els requisits d’accés.

L’aula virtual s’obrirà el 31 d’octubre de 2022 donant començament al curs. La fase presencial tindrà lloc el 14, 21, i 28 de gener de 2023 a les instal.lacions del Consell Català de l’Esport a Esplugues del Llobregat, Barcelona (ubicació encara per confirmar).

Presentació del Curs

L’edat mínima per a realitzar el curs es la de 16 anys, i l’alumne haurà d’estar en possessió del títol de l’ESO o l’equivalent acadèmic, i de la llicència de la Federació Catalana de Físic-culturisme en vigor. També és necessari que l’alumne disposi de connexió a internet per a poder realitzar la part no presencial del Bloc Específic (aula virtual de la Escola d’Entrenadors de la Federació) i del Bloc Transversal (aula de l’Escola Catalana de l’Esport). S’aconsella una experiència mínima de 2 anys d’entrenament en l’àmbit del físic-culturisme i/o la musculació.

BLOC ESPECÍFIC (Escola d’Entrenadors de la FCFC). Proporcionar al futur monitor els coneixements fonamentals que pugui transmetre als seus alumnes perquè aquests evolucionin de forma adequada en la pràctica de la modalitat esportiva. Hi ha una part presencial amb una durada de 10 hores i una part on-line amb una durada de 30 hores.
Les àrees a cursar i les seves unitats didàctiques són:

Àrea de fomació tècnica.
UD 1. Unitats bàsiques de l’entrenament i Terminologia.
UD 2. Fonaments Tècnics.

Area de didàctica del físic-culturisme i la musculació.
UD 1. Metodologia de l’entrenament físic-culturista.
UD 2. Qualitats físiques bàsiques. Entrenament de la força.
UD 3. Bases nutricionals aplicades al físic-culturisme.

BLOC TRANSVERSAL (Escola Catalana de l’Esport). Proporcionar a l’alumne els coneixements imprescindibles sobre primers auxilis i l’organització esportiva de Catalunya. Aquest Bloc té una càrrega lectiva de 40 hores, de les que 13,5 són presencials i 26, 5 es realitzen mitjançant la plataforma virtual de l’Escola Catalana de l’Esport.

MEE1. Primers Auxilis.
MEE2. Organització Esportiva.

BLOC DE PRÀCTIQUES. S’estableix un bloc de pràctiques de 80 hores que s’haurà de realitzar un cop superat el curs. Es podrà sol·licitar la validació del bloc de pràctiques sempre que es reuneixin les condicions requerides:

 1. Original o fotocòpia compulsada de la certificació del centre d’haver fet 80 hores de treball a nivell d’iniciació en físic-culturisme
 2. Certificat d’haver superat el Bloc Específic del Curs de Monitor de Físic-culturisme
 3. Certificat d’haver superat el Bloc Transversal de Curs de Monitor de Físic-culturisme o documentació que acrediti estar-hi inscrit.
 4. Certificat de la Federació Catalana corresponent conforme el centre on s’ha desenvolupat l’activitat professional està reconegut federativament.
 1. El curs s’impartirà en català.
 2. L’assistència a la part presencial del curs es obligatòria. S’estableix un percentatge mínim del 80% en el Bloc Específic i d’un 100% en el Transversal.
 3. En cas de no assistir es donarà per suspès el curs. Els motius de no assistència han de ser de força major (defuncions familiars, malalties personals o altres excepcionalitats) i sempre s’han de comunicar a escola@fc-culturisme.cat tot adjuntant el justificant
  d’absència.
 4. És potestat de la Direcció de l’Escola d’Entrenadors de la FCFC determinar la validesa del justificant i determinar si es pot seguir en el curs
 5. En cas de que la Direcció de l’Escola d’Entrenadors de la FCFC determini que l’absència és justificada, l’alumne/a podrà fer el curs en una altra convocatòria o la mateixa (segons el que determini la FCFC) i se li contemplarà la inscripció i pagament que ja ha efectuat.
 6. En cap cas es retornen els diners

Per a superar el curs caldrà que l’alumne obtingui:

 1. Una nota igual o superior a 5 en l’examen de la part presencial: Fonaments tècnics, i una nota igual o superior a 5 en els exàmens de la part no-presencial: Unitats bàsiques de l’entrenament, metodologia de l’entrenament, qualitats físiques bàsiques, i bases nutricionals.
 2. La qualificació dels exàmens presencials i no presencials serà una nota del 0 al 10.
 3. La qualificació final del curs serà una nota del 0 al 10 sense decimals.
 4. L’alumne tindrà dret a un màxim de dues convocatòries. En cas de no superar alguna de les UD l’alumne només haurà de recuperar en segona convocatòria la UD no superada.
 5. En cas de no presentar-se a la convocatòria la qualificació serà de 0 o NO APTE.
 6. La qualificació en segona convocatòria no serà mai superior a 5.
 7. L’alumne tindrà dret a una revisió d’examen posterior a la primera convocatòria.
 8. En cas de no superar cap de les UD en primera i segona convocatòria, es donarà el curs per suspès el curs en la seva totalitat i l’alumne haurà de tornar a matricular-se en una pròxima convocatòria.
 1. L’alumne haurà d’assistir a la part presencial del curs amb la vestimenta adequada: roba esportiva, calçat esportiu i tovallola de mà per a entrenar.
 2. L’alumne és sabedor de que els canals de comunicació per a tots els aspectes relacionats amb el curs serà la pàgina web de la Federació i l’Aula Virtual del Campus de l’Escola d’Entrenadors.
 3. Està totalment prohibit enregistrar les classes amb qualsevol tipus de dispositiu (imatge i/o àudio).
 4. Està totalment prohibit difondre imatges i/o informació específica del curs a través de qualsevol xarxa social.
 5. Tot aquell alumne que faci servir apunts o ajudes externes en els exàmens serà immediatament expulsat del curs sense dret a una segona convocatòria i a que se li retorni cap import.
 6. El fet de no presentar-se a la 1a i/o 2a convocatòria comporta la pèrdua directa de la mateixa.
 7. Un cop finalitzats i superats tots els blocs del curs l’alumne rebrà el diploma de la Federació i el certificat de l’Escola Catalana de l’Esport que l’acredita com a Monitor de Físic-culturisme, així com la inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC) com a Monitor de Físic-culturisme

El preu del Bloc Específic del curs és de 395 €, amb una taxa d’inscripció ja inclosa de 95 € que s’haurà de fer efectiva en el moment de formalitzar la inscripció al curs, abans del 21 d’octubre de 2022. La resta (300 €) s’hauran d’abonar abans del 24 d’octubre de 2022.

Els pagaments s’efectuaran a través de la plataforma de pagament d’aquesta web (transferència o càrrec en targeta via Stripe).

El preu del Bloc Transversal és de 68 € i s’haurà de fer efectiu abans de l’1 de gener de 2023. Aquest tràmit s’haurà de fer directament amb l’Escola Catalana de l’Esport. Des de la Federació us proporcionarem tota la informació i el suport que us sigui necessari per aquest tràmit

La inscripció al curs es formalitzarà a travès d’aquesta web. Qualsevol dubte o comentari al podeu adreçar a escola@fc-culturisme.cat o en el 644 44 14 91 de 17 h a 20 h de dilluns a divendres, o també per Whatsapp.

Tota la documentació s’haurà d’adjuntar amb format PDF (No s’admetran fotografies fetes amb el mòbil). Serà necessàri adjuntar la fotocopia del DNI (En cas de ser menor d’edat, autorització signada dels pares o tutors legals, i que està inclosa en la sol·licitud d’inscripció ), la declaració responsable, i la sol·licitud d’inscripció. Aquests documents els podreu descarregar durant el procés d’inscripció.

També serà necessari que estigueu en possessió de la llicència federativa (categoria mínima d’aficionat -30€-) que podeu tramitar en aquesta mateixa web.

Un cop rebuda tota la documentació, l’Escola confirmarà la vostra inscripció al curs mitjançant correu electrònic, i us donarà les instruccions pertinents per efectuar la resta del pagament i per accedir a l’aula virtual.

El lloc per a realitzar la fase presencial del curs seran les instal·lacions del Consell Català de
l’Esport situades a Av. dels Països Catalans, 12, 08950 Esplugues de Llobregat, Barcelona. (ubicació provisional encara per confirmar)

En aquesta primera edició la fase presencial es durà a terme segons el següent calendari:

14 de gener de 2023 de 9 h a 13 h. (Bloc específic)
21 de gener de 2023 de 9 h a 13 h. (Bloc transversal) i de 15.30 h a 18.30 h (Bloc específic).
28 de gener de 2023 de 9 h a 13 h. (Bloc transversal) i de 15.30 h a 18.30 h (Bloc específic).

L’Aula Virtual del Campus de l’Escola d’Entrenadors (en aquesta web) és l’espai des del que es formalitzarà la part no presencial del bloc específic del curs.

La part no presencial del bloc transversal es farà a la Plataforma Virtual de l’Escola Catalana de l’Esport.

A l’Aula Virtual hi haurà tota la informació així com la documentació relativa al curs en el que l’alumne s’hagi inscrit: apunts, vídeos, articles, qualificacions, exàmens, etc… A més, l’alumne podrà realitzar els testos de control de cada una de les UD, i consultar els dubtes relatius al material docent del curs amb el tutor que se li assignarà, mitjançant la bústia de correu.

En aquesta primera edició del curs l’Aula Virtual s’obrirà el 31 d’octubre de 2022.

La Federació Catalana de Físic-culturisme estableix els següents canals de comunicació oficials on s’informarà puntualment de tot allò relatiu al curs: dates, lloc de realització, procés d’inscripció, documentació…

 1. Pàgina web: http://www.fc-culturisme.cat.
 2. Campus de l’Escola d’Entrenadors: https://federacioculturisme.milaulas.com/login/index.php
 3. Xarxes Socials: https://www.facebook.com/FederacioCatalanaFisiculturisme/ i https://www.instagram.com/fcfculturisme/

Documentació necessària

Iniciar procés d'inscripció al curs

¿Tens algún dubte?

¿Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres