Curs de MONITOR ESPORTIU EN POWERLIFTING
(CmEP.2024.01)

El curs de Monitor Esportiu en Powerlifting, us acredita per a poder col·laborar amb tècnics de nivell superior, així com per a desenvolupar tasques bàsiques de assessorament i control en els programes d’entrenament dirigits a aixecadors de base o de nivell inicial.

     Aquest curs va dirigit a totes aquelles persones que vulguin iniciar-se en l’àmbit del powerlifting des de la perspectiva de l’entrenador o monitor esportiu, alhora que obtenen els coneixements bàsics i fonamentals que els poden permetre desenvolupar-se professionalment en aquest sector mitjançant una titulació oficial de l’Escola Catalana de l’Esport i la Federació Catalana de Físic-culturisme i Powerlifting.
     Un cop superat i finalitzat el curs en la seva totalitat s’inscriurà a l’alumne directament al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC) en la categoria de Monitor. La superació d’aquest curs també donarà a l’alumne la possibilitat de convalidar una part del Bloc Específic del curs de Tècnic de Nivell I de Powerlifting, sempre que es compleixi amb els requisits d’accés.

L’aula virtual s’obrirà el 15 d’abril de 2024 donant començament al curs. La fase presencial tindrà lloc el 15, 22, i 29 de juny de 2024 a les instal.lacions del Consell Català de l’Esport a Esplugues del Llobregat, Barcelona 

Presentació del Curs

L’edat mínima per a realitzar el curs es la de 16 anys, i serà necessari disposar de la llicència federativa en vigor. També és necessari que l’alumne disposi de connexió a internet per a poder realitzar la part no presencial del Bloc Específic a través de l’aula virtual de la Escola d’Entrenadors de la Federació, i del Bloc Transversal en l’aula de l’Escola Catalana de l’Esport.

BLOC ESPECÍFIC (Escola d’Entrenadors de la FCFC). Proporcionar al futur monitor/a les eines per a poder transmetre adequadament als seus alumnes els coneixements necessaris perquè evolucionin de forma satisfactòria en la pràctica de la modalitat esportiva. 

 1. UD 1. Anatomia dels moviments obligatoris (Esquat, Pressió en Banc, i Pes mort).
 2. UD 2. Fonaments Tècnics.
 3. UD 3. Reglament.
 4. UD 4. La força com a qualitat física bàsica.
 5. UD 5. Planificació de l’entrenament.
 6. UD 6. Iniciació a la competició

           Aquest bloc específic té una càrrega lectiva de 40 hores, de les que 18 són presencials i 22 es realitzen mitjançant la plataforma virtual de l’Escola d’Entrenadors de la Federació Catalana de Físic-culturisme i Powerlifting.

BLOC TRANSVERSAL (Escola Catalana de l’Esport)

            Proporcionar a l’alumne els coneixements imprescindibles sobre primers auxilis i l’organització esportiva de Catalunya.

 1. MEE1. Primers Auxilis.
 2. MEE2. Organització Esportiva.

            Aquest Bloc té una càrrega lectiva de 40 hores, de les que 13,5 són presencials i 26, 5 es realitzen mitjançant la plataforma vidual de l’Escola Catalana de l’Esport.

BLOC DE PRÀCTIQUES.

            S’estableix un bloc de pràctiques de 80 hores que s’haurà de realitzar un cop superat el curs en un període màxim de 6 mesos des de la data de finalització del curs, i no es podran fer més de 10 hores/setmana llevat de causes excepcionals que hauran d’estar justificades davant el Comitè Tècnic de la Federació qui decidirà la viabilitat, o no, de la proposta de l’alumne.

            Les pràctiques es podran dur a terme en centres homologats per la Federació o en centres externs a proposta del mateix alumne per a la seva millor organització i logística. En aquest últim cas l’alumne haurà de fer la proposta al Comitè Tècnic de la Federació qui decidirà envers l’homologació, o no, del centre extern proposat per l’alumne.

Es podrà sol·licitar la validació del bloc de pràctiques sempre que es reuneixin les condicions requerides:

 1. Original o fotocòpia compulsada de la certificació del centre d’haver fet 80 hores de treball a nivell d’iniciació en powerlifting.
 2. Certificat d’haver superat el Bloc Específic del Curs de Monitor de Powerlifting.
 3. Certificat d’haver superat el Bloc Transversal del Curs de Monitor de Powerlifting o documentació que acrediti estar-hi inscrit.
 4. Certificat de la Federació Catalana corresponent conforme el centre on s’ha desenvolupat l’activitat professional està reconegut federativament.

El curs s’impartirà en català, però els temaris els trobareu a l’aula tant en català com en castellà. L’assistència a la part presencial del curs es obligatòria. S’estableix un percentatge mínim del 80% en el Bloc Específic i d’un 100% en el Transversal. En cas de no assistir es donarà el curs per no superat. Les causes de absència justificada hauran de ser-ho per força major (accident, malaltia, etc…) i aquestes hauran de ser comunicades a l’Escola d’Entrenadors (es****@fc***********.cat) adjuntant el justificant pertinent al més aviat possible. En cas de absència justificada, l’alumne podrà repetir el curs en una altra convocatòria, o en la mateixa a la que ja estigui inscrit. Aquesta decisió serà potestat de la Direcció de l’Escola d’Entrenadors de la Federació. En cap cas la Federació retornarà l’import del curs un cop formalitzada la inscripció i iniciat el període lectiu.

Per a superar el curs caldrà que l’alumne obtingui:

 1. Una nota igual o superior a 5 en l’examen teòric, i una nota igual o superior a 5 en l’examen pràctic.
 2. La qualificació final del curs serà una nota del 0 al 10 sense decimals.
 3. L’alumne tindrà dret a un màxim de dues convocatòries. En cas de no superar alguna de les UD l’alumne només haurà de recuperar en segona convocatòria la UD no superada.
 4. En cas de no presentar-se a la convocatòria la qualificació serà de 0 o NO APTE.
 5. La qualificació en segona convocatòria no serà mai superior a 5.
 6. L’alumne tindrà dret a una revisió d’examen posterior a la primera convocatòria, així com després de la segona.
 7. En cas de no superar cap de les UD en primera i segona convocatòria, es donarà el curs per suspès en la seva totalitat i l’alumne haurà de tornar a matricular-se en una pròxima convocatòria.
 1. L’alumne haurà d’assistir a la part presencial del curs amb la vestimenta esportiva adequada. 
 2. L’alumne és sabedor de que els canals de comunicació per a tots els aspectes relacionats amb el curs serà la pàgina web de la Federació i l’Aula Virtual del Campus de l’Escola d’Entrenadors.
 3. Està totalment prohibit enregistrar les classes amb qualsevol tipus de dispositiu (imatge i/o àudio).
 4. Està totalment prohibit difondre imatges i/o informació específica del curs a través de qualsevol xarxa social.
 5. Tot aquell alumne que faci servir apunts o ajudes externes en els exàmens serà immediatament expulsat del curs sense dret a una segona convocatòria i a que se li retorni cap import.
 6. El fet de no presentar-se a la 1a i/o 2a convocatòria comporta la pèrdua directa de la mateixa.
 7. Un cop finalitzats i superats tots els blocs del curs l’alumne rebrà el Certificat de l’Escola Catalana de l’Esport que l’acredita com a Monitor de Powerlifting, així com la inscripció al Registre Oficial de Professionals de l’Esport a Catalunya (ROPEC) com a Monitor de Powerlifting

           El preu del Bloc Específic del curs (presencial i no presencial) és de 550 , amb una taxa d’inscripció ja inclosa de 125 . El pagament de la taxa es farà efectiu en el moment de formalitzar la inscripció al curs. La inscripció i el pagament de la taxa s’ha de fer com a màxim 10 dies abans de l’obertura de l’aula virtual que tindrà lloc el 15 d’abril de 2024.

            El preu del Bloc Transversal del curs (Escola Catalana de l’Esport) és de 68 €.

            I el Bloc de Pràctiques en cas de tenir que fer-lo (si és que no es pot validar) comporta unes despeses administratives de 50 € que s’hauran d’abonar un cop superat el Bloc Específic i abans d’iniciar el Bloc de Pràctiques.

            Per a poder accedir al curs i a la corresponent inscripció al ROPE un cop superat, l’alumne haurà de comptar amb la llicència federativa en vigor que per aquest cas, i únicament per aquest cas, té un cost mínim de 35 €. i que podràs tramitar a través de la nostra web a: https://fc-culturisme.cat/llicencia/ seleccionant en tipus de llicència: “Nova llicència. Aficionat”.

           Si ja disposes de llicència de tècnic o d’esportista en vigor (2024) només adjunta-la durant el procés d’inscripció. No es necessària una nova llicència.

Per a formalitzar la inscripció al curs cal que us adreceu a la pàgina de la Federació: https://fc-culturisme.cat/cursos/  cliqueu sobre el link del curs en el que us voleu matricular. En aquest cas el de “Monitor de Powerlifting Nivell Inicial” i seguiu el procés indicat.

 1. Descarrega la sol.licitud d’inscripció que hauràs d’omplir, signar, i adjuntar desprès durant el procés d’inscripció. I no oblidis tenir escanejada una còpia del DNI/NIE i de la llicència federativa.
 2. En la llista desplegable de “Selecciona la teva opció”, pots optar per pagar només la “Taxa d’inscripció”, i posteriorment abonar la resta del curs –sempre 10 dies abans d’iniciar-lo-; o abonar el curs sencer (Taxa d’inscripció + Bloc específic curs al comptat) en funció del temps que resti per a començar el curs
 3. També tens l’opció d’abonar el “Bloc Específic Curs finançat amb 4 terminis” de 114€ cada un. En aquest últim cas hauràs d’abonar primer la “taxa d’inscripció”que no es pot finançar-, i desprès el primer pagament fraccionat del curs que hauràs de pagar amb targeta bancària (no es pot finançar el curs amb pagament mitjançant transferència bancària) i 10 dies abans de l’inici de l curs. Pots fer els dos pagaments en una sola comanda. No cal fer dos comandes diferents. A partir d’aquí, la Federació Catalana de Físic-culturisme efectuarà tres cobraments més de 114€ cada un amb càrrec a la teva targeta, els dies: 15 de maig, 15 de juny i 15 de juliol. L’impagament de qualsevol dels terminis suposarà la suspensió del curs fins que es regularitzi la situació.
 4. Desprès ves a “Seleccioneu els fitxers” i carrega els documents que hauràs omplert i signat: licitud d’inscripció al curs i Sol.licitud d’inscripció al Bloc Transversal, així com la fotocòpia del DNI i la de la llicència esportiva en vigor. T’aconsellem comprimir els documents, ja sigui els PDF o els JPEG, ja que el tamany màxim que pots carregar és de 64 MB.
 5. En cas de no disposar encara de la nova llicència en format electrònic o de l’antiga en format paper, i haver de tramitar-la per a poder accedir al curs, no oblidis anotar el número de comanda que rebràs quan tramitis la llicència, al camp “informació addicional/notes de la comanda” quan finalitzis la inscripció al curs i abans de formalitzar el pagament.
 6. Finalment clica sobre “Realitzar comanda” i t’apareixerà una finestra emergent que et confirma que has afegit el producte a la cistella i et dona tres opcions:
  1. Veure cistella: En cas d’haver adquirit més d’un producte o servei a la nostra web et permetrà revisar la cistella i modificar-la si és el cas.
  2. Finalitzar compra: Et portarà directament a la pàgina de la comanda per a efectuar el pagament.
  3. Continuar comprant: En cas de que estiguis interessat en algun altre producte o servei (escull aquesta opció en cas de voler abonar el curs a terminis, per afegir a la teva comanda el primer pagament del bloc específic desprès d’haver afegit anteriorment la taxa d’inscripció)
 7. En la pàgina de finalitzar compra i sempre que t’hagis registrar prèviament i hagis iniciat sessió, ja apareixeran les teves dades personals. De no ser així, hauràs d’omplir les teves dades i al finalitzar el procés podràs marcar la casella “crear compte” i així facilitar-te l’accés per a posteriors ocasions. No oblidis consignar el número de comanda de la llicència, si és el cas, en el camp “informació addicional/notes de la comanda”.
 8. Finalment podràs optar per a fer el pagament mitjançant targeta de crèdit (Stripe) o per transferència bancaria (només en cas de pagament al comptat). Amb aquesta última opció i després de clicar a “realitzar comanda” t’apareixeran les dades per a poder fer la transferència. Has de tenir en compte que amb aquesta opció, la teva inscripció al curs no serà ferma fins que es comprovi l’ingrés de la transferència.
 9. Finalment podràs optar per a fer el pagament mitjançant targeta de crèdit (Stripe) o per transferència bancaria. Amb aquesta última opció i després de clicar a “realitzar comanda” t’apareixeran les dades per a poder fer la transferència. Has de tenir en compte que amb aquesta opció, la teva inscripció al curs no serà ferma fins que es comprovi l’ingrés de la transferència.
 10. Per a qualsevol dubte referent al procés d’inscripció pots contactar amb l’Escola d’Entrenadors a : es****@fc***********.cat, o al 644 44 14 91 de dilluns a divendres de 17h a 20h, o també per WhatsApp al mateix número.

Encara per determinar en funció de la disponibilitat de les aules i el gimnàs de l’edifici del Consell Català de l’Esport. C/Sant Mateu s/n. Esplugues del Llobregat. Barcelona.

          El curs (Bloc Específic) donarà inici amb l’obertura de l’aula virtual el 15 d’abril de 2024. La part presencial del Bloc Específic es realitzarà en format de dissabtes consecutius amb horari de 9 h a 15.00 h. En aquesta edició la fase presencial es durà a terme els dissabtes 15, 22, i 29 de juny de 2024. 

L’Aula Virtual del Campus de l’Escola d’Entrenadors (en aquesta web) és l’espai des del que es formalitzarà la part no presencial del bloc específic del curs.

La part no presencial del bloc transversal es farà a la Plataforma Virtual de l’Escola Catalana de l’Esport.

A l’Aula Virtual hi haurà tota la informació així com la documentació relativa al curs en el que l’alumne s’hagi inscrit: apunts, vídeos, articles, qualificacions, exàmens, etc… A més, l’alumne podrà realitzar els testos de control de cada una de les UD, i consultar els dubtes relatius al material docent del curs amb el tutor que se li assignarà, mitjançant la bústia de correu.

En aquesta 1a edició del curs l’Aula Virtual s’obrirà el 15 d’abril de 2024.

La Federació Catalana de Físic-culturisme estableix els següents canals de comunicació oficials on s’informarà puntualment de tot allò relatiu al curs: dates, lloc de realització, procés d’inscripció, documentació…

 1. Pàgina web: http://www.fc-culturisme.cat.
 2. Facebook : https://www.facebook.com/FederacioCatalanaFisiculturisme/
 3. Instagram: https://www.instagram.com/fcfculturisme/

PREPAREU LA DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A LA INSCRIPCIÓ

No oblidis escanejar el DNI per ambdues cares així com la llicència esportiva si ja la tens. En cas contrari pots obtenirla aquí

Iniciar el procés d'inscripció al curs.

¿Tens algún dubte?

¿Necessites més informació?

Contacta amb nosaltres